علمی شاغل در واحد به ترتیب حروف الفبا

ردیف نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1 علی اصغر طاهر آبادی  دکتری حسابداری
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
 16    
 17    
 18    
 19    
 20    
 21    
 22    
 23    
 24    
 25    
 26    
27    
 28    
 29    
 30    
31    
 32    
 33    
 34    
 35    
 36    
 37    
 38    
 39    
 40    
 41    
 42    
 43    
 44    
 45    
 46    
 47    
 48    
 49    
 50    
 51    
52    

 


© تمام حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور مي باشد .