از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

نام حوزه

نام خانوادگی

نام

ردیف

-

-

حضور

حضور

حضور

ریاست

امیری

علی اکبر

1

حضور

-

حضور

حضور

-

ریاست

موحدنیا

وحید

2

حضور

-

حضور

حضور

-

پژوهش

رضوی زاده

نورالدین

3

-

حضور

حضور

حضور

-

پژوهش

نجفی

معصومه

4

-

-

حضور

حضور

حضور

پژوهش

اسفندی

وحید

5

-

حضور

حضور

حضور

-

پژوهش

پارسا

زینب

6

-

حضور

حضور

حضور

-

دانشجویی

شیخی

کیوان

7

-

حضور

حضور

حضور

-

آموزش

زنگنه فر

مجید

8

حضور

-

حضور

حضور

-

آموزش

کارخانه

محمد

9

-

-

حضور

حضور

حضور

آموزش

کولیوند

ابوذر

10

حضور

-

حضور

حضور

حضور

آموزش

چراغی

میترا

11

-

حضور

حضور

حضور

-

آموزش

حاتمی فر

کیمیا

12

-

-

حضور

حضور

-

آموزش

خدابخشی

عاطفه

13

-

حضور

حضور

حضور

-

اداری

شرکایی

محمد

14

حضور

-

حضور

حضور

-

اداری

رحمن آبادی

مصطفی

15

-

-

حضور

حضور

حضور

امور مالی

جوکار

حسین

16

-

حضور

حضور

حضور

-

امور مالی

سعادت

فضل اله

17

حضور

-

-

حضور

-

امور مالی

حسینی

صادق

18

 


© تمام حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد کنگاور مي باشد .